top of page

Казус №6

Историята на Ялдаз

България

Педагогически колеж – Плевен, Великотърновски университет

muslim-children-studying-classroom.jpg

Ключови думи

Етнос, миграция, предразсъдъци, нетолерантност, стереотипи, училище, образование, расизъм

Училище

Училищно образование

Подробно описание на ситуацията

Ялдаз е на 11 години. Тя е родена в семейство на етнически турци, които емигрират в Германия, когато е на 3 години. След като се прибират два пъти и след това отиват в Германия, през 2019 г. семейството най-накрая се завръща в България. Установява се в малък град с преобладаващо население от български произход.

Ялдъз е записана в 5 клас на средно училище.

Престоят на момичето в училище е съпроводен с много трудности и предизвикателства. Ялдъз не говори добре български. Съучениците й не я приемат – подиграват й се, че не знае езика, няма приятели, въпреки че в класа има различен етнически произход. Някои от съучениците й често я тормозят психически. Нетърпимост проявяват и част от учителите по отделните предмети.

През първия срок ученичката получава слаби оценки по няколко предмета. В същото време Ялдаз показа добри резултати по немски, който родителите й избраха за втори чужд език. Учителят постоянно я насърчава и момичето с удоволствие посещава часовете по немски език. Учителят проявява и положително отношение към нея. От самото начало учителят демонстрира разбиране и готовност да подкрепи детето и семейството за по-лесно адаптиране към новата среда.

Трудностите в учебния процес и негативното отношение на класа демотивират Ялдъз и тя ходи на училище с нарастващо нежелание. След един от поредните дни, в които е била обиждана от съучениците си и унижавана от учителя по български език, че не се е справила със задачата в час, Ялдъз заявила вкъщи, че вече не иска да ходи на училище.

Родителите на момичето са силно притеснени и разговарят с учителя. Предприети са следните действия:

 • Класният ръководител информира ръководството на училището за ситуацията и търси съдействие за ангажиране на необходимите педагогически специалисти с помощни функции;

 • Училищният психолог провежда няколко индивидуални разговора с нея, благодарение на които тя променя първоначалното си намерение;

 • Психологът провежда индивидуални разговори и консултации с ученици, които системно тормозят Ялдъз;

 • Поканени са специалисти от Центъра за социална подкрепа, които провеждат няколко сеанса на групова работа с ученици от класа на Ялдъз с цел възпитаване на разбирателство и толерантност;

 • Предприети са необходимите процесуални действия за приобщаването й в допълнителни форми на обща подкрепа съгласно Наредбата за приобщаващото образование; провеждат се допълнителни часове и консултации по български език;

 • Ръководството на училището организира две обучения на педагогическия екип за повишаване на интеркултурната компетентност и уменията за работа в мултикултурна среда;

 • По идея на учителката по немски език в един от часовете Ялдъз беше поканена да сподели пред групата спомените си от Германия и да покаже снимки от детството си там.

Какво се обърка? Какво би направил?

Споделете вашите идеи и предложения в онлайн форума на TEACHmi!

Ето няколко въпроса за самооценка:

 • Известни ли са ви такива случаи?

 • Кои според вас са най-проблемните моменти в представения случай?

 • Смятате ли, че предприетите действия са адекватни?

 • Какви решения бихте предложили?

Първоначална реакция

Въпреки че са налице всички необходими условия – нормативна уредба (Наредба за приобщаващо образование), учители, педагогически специалисти с поддържащи функции – има и фактори, които пречат на успеха на процеса. Те се свеждат основно до стереотипи и предразсъдъци към представители на други етнически групи, които се изразяват в неразбиране, нетолерантност и негативно поведение, проявяващо се в различни форми – пренебрежение, обиди, агресия, тормоз, стереотипи, пристрастия.

Предложено решение

По информация от класния ръководител ръководството на училището е предприело адекватни мерки, обхващащи всички проблемни области – индивидуална работа с ученика; форми на педагогическа подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения; индивидуална и групова работа с класа за подобряване на климата; обучение на учители за повишаване на междукултурната компетентност; инициативи, насочени към насърчаване на ученика и повишаване на мотивацията му за учебна дейност. Ефективността и ефикасността на тези мерки зависи до голяма степен от тяхната системност, което означава, че някои от тях трябва да имат постоянен характер.

Защо този казус е подходящ?

Този пример предоставя информация за някои от проблемните области в образователните институции, които възпрепятстват процеса на образователна интеграция на ученици от различен етнически произход. Той също така предлага конкретни решения, които могат да бъдат разработени чрез проекта TEACHmi.

bottom of page