Казус №6

Историята на Ялдаз

България

Педагогически колеж – Плевен, Великотърновски университет

muslim-children-studying-classroom.jpg

Ключови думи

Етнос, миграция, предразсъдъци, нетолерантност, стереотипи, училище, образование, расизъм

Училище

Училищно образование

Подробно описание на ситуацията

Ялдаз е на 11 години. Тя е родена в семейство на етнически турци, които емигрират в Германия, когато е на 3 години. След като се прибират два пъти и след това отиват в Германия, през 2019 г. семейството най-накрая се завръща в България. Установява се в малък град с преобладаващо население от български произход.

Ялдъз е записана в 5 клас на средно училище.

Престоят на момичето в училище е съпроводен с много трудности и предизвикателства. Ялдъз не говори добре български. Съучениците й не я приемат – подиграват й се, че не знае езика, няма приятели, въпреки че в класа има различен етнически произход. Някои от съучениците й често я тормозят психически. Нетърпимост проявяват и част от учителите по отделните предмети.

През първия срок ученичката получава слаби оценки по няколко предмета. В същото време Ялдаз показа добри резултати по немски, който родителите й избраха за втори чужд език. Учителят постоянно я насърчава и момичето с удоволствие посещава часовете по немски език. Учителят проявява и положително отношение към нея. От самото начало учителят демонстрира разбиране и готовност да подкрепи детето и семейството за по-лесно адаптиране към новата среда.

Трудностите в учебния процес и негативното отношение на класа демотивират Ялдъз и тя ходи на училище с нарастващо нежелание. След един от поредните дни, в които е била обиждана от съучениците си и унижавана от учителя по български език, че не се е справила със задачата в час, Ялдъз заявила вкъщи, че вече не иска да ходи на училище.

Родителите на момичето са силно притеснени и разговарят с учителя. Предприети са следните действия:

 • Класният ръководител информира ръководството на училището за ситуацията и търси съдействие за ангажиране на необходимите педагогически специалисти с помощни функции;

 • Училищният психолог провежда няколко индивидуални разговора с нея, благодарение на които тя променя първоначалното си намерение;

 • Психологът провежда индивидуални разговори и консултации с ученици, които системно тормозят Ялдъз;

 • Поканени са специалисти от Центъра за социална подкрепа, които провеждат няколко сеанса на групова работа с ученици от класа на Ялдъз с цел възпитаване на разбирателство и толерантност;

 • Предприети са необходимите процесуални действия за приобщаването й в допълнителни форми на обща подкрепа съгласно Наредбата за приобщаващото образование; провеждат се допълнителни часове и консултации по български език;

 • Ръководството на училището организира две обучения на педагогическия екип за повишаване на интеркултурната компетентност и уменията за работа в мултикултурна среда;

 • По идея на учителката по немски език в един от часовете Ялдъз беше поканена да сподели пред групата спомените си от Германия и да покаже снимки от детството си там.

Какво се обърка? Какво би направил?

Споделете вашите идеи и предложения в онлайн форума на TEACHmi!

Ето няколко въпроса за самооценка:

 • Известни ли са ви такива случаи?

 • Кои според вас са най-проблемните моменти в представения случай?

 • Смятате ли, че предприетите действия са адекватни?

 • Какви решения бихте предложили?

Първоначална реакция

Въпреки че са налице всички необходими условия – нормативна уредба (Наредба за приобщаващо образование), учители, педагогически специалисти с поддържащи функции – има и фактори, които пречат на успеха на процеса. Те се свеждат основно до стереотипи и предразсъдъци към представители на други етнически групи, които се изразяват в неразбиране, нетолерантност и негативно поведение, проявяващо се в различни форми – пренебрежение, обиди, агресия, тормоз, стереотипи, пристрастия.

Предложено решение

По информация от класния ръководител ръководството на училището е предприело адекватни мерки, обхващащи всички проблемни области – индивидуална работа с ученика; форми на педагогическа подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения; индивидуална и групова работа с класа за подобряване на климата; обучение на учители за повишаване на междукултурната компетентност; инициативи, насочени към насърчаване на ученика и повишаване на мотивацията му за учебна дейност. Ефективността и ефикасността на тези мерки зависи до голяма степен от тяхната системност, което означава, че някои от тях трябва да имат постоянен характер.

Защо този казус е подходящ?

Този пример предоставя информация за някои от проблемните области в образователните институции, които възпрепятстват процеса на образователна интеграция на ученици от различен етнически произход. Той също така предлага конкретни решения, които могат да бъдат разработени чрез проекта TEACHmi.