top of page

Инструменти

за образователна интеграция

Проектът TEACHmi има за цел да осигури ефективни инструменти, учебни материали и насоки на учителите от мултикултурни класове, както и на училищните ръководства, за да се улесни интеграцията на учениците с различен етнически, вкл. мигрантски произход в училищата /на възраст 12-18 години/.

Учебните ресурси включват 6 отделни модула:

Young Teacher
Topics

Теми 1-5 предлагат добра практика и нейното надграждане в контекста на проекта TEACHmi. По този начин се предлагат поредица от дейности, включително подробни инструкции и материали за изтегляне, адаптивни към различни учебни среди. В края на темите заинтересуваните могат да кликнат върху „Проверете знанията си! “, за да тестват наученото. Препратките и връзките позволяват да откриете повече информация по темата..

 

Тема 6 - казуси с анализ на междукултурни ситуации, конфликти на културна основа и предложения за разрешаване са предоставени от всички партньори в проекта. Казусите имат за цел да се добави практически поглед върху разработените теми, като се предложат превантивни мерки или възможни решения за разрешаване на напрежение или конфликти на културна основа. За всеки казус заинтересованите могат да споделят мнението си в онлайн форума на TEACHmi.

Започнете с темите!

Научете повече

В съдържателно отношение компонентите на предложения инструментариум са с фокус към учениците с различен произход, вкл. от трети държави, които чрез иновативен набор от ресурси и дейности са предназначени да подпомогнат учителите в сложната задача по приобщаване към образователната среда. Специално внимание се обръща на езиковото обучение с оглед необходимостта от усвояване на езика на приемащата страна. 

Бариерите пред интеграцията обикновено произтичат от трудностите, които учениците с различен етнически произход, вкл. мигранти, имат за да бъдат приети в обществото: страх от отхвърляне, слаба успеваемост в образователен контекст, скрити травми, езикови и културни бариери, различия в образователните системи. Не бива да се пренебрегват и трудности по причина на самите ученици – невъзможност да разберат културата на приемащата страна, религиозни убеждения и др. Понякога бариерите могат да бъдат създадени неволно от учителите поради това, че не са се информирали за личните истории на учениците.

Приобщаването на ученици с различен етнически произход, вкл. от т.нар. трети държави, изисква постоянно внимание към много различни контексти на ежедневието, излизайки извън училищните стени.

С цел подпомагане на приобщаването и интеркултурната перспектива, като една от ключовите дейности по проекта бяха разработени учебни модули, които засягат 5 основни области: езици, култура и стереотипи, разнообразие, участие, отражение и приложение. 

Тема 1 "Технологии за обучение на ученици с различен етнически произход, вкл. мигранти" има въвеждащ характер, като представя най-общо целия набор от инструменти в помощ на учителя в мултикултурната класна стая. Акцентът е в преподаването на официалния за приемащата страна език и езиковото обучение на ученици с различен етнически, вкл. мигрантски произход, като условие и фактор за успешно приобщаване и образователна интеграция.  Езикът е първият основен елемент в процеса на развитие на уменията на учащите, помага им да бъдат успешни в училище и да засилят критическото си мислене.

  

Тема 2 "Разбиране на културните различия" – какви са те? "е посветена на сложните интерпретации на културата: представени са различни дефиниции и подходи, обяснени са различни гледни точки относно влиянието на стереотипи, предразсъдъци, дискриминация. Разглеждането на тези понятия се основава на разбирането, че е важно да се познават, за да се изберат подходящи подходи за преподаване, основани на интеркултурността и способни да стимулират ученика за социално приобщаване.

 

Срещите между различни култури нерядко са предпоставка за напрежение. Във връзка с предотвратяване на такова или ограничаването му е

 

Тема 3, която има за цел да засили междукултурното съзнание и чувствителност, като се започне от добрата практика на „анализа на критични инциденти “на Коен-Емрике.

За да се укрепят уменията на учителите в управлението на многообразието и културното посредничество, Тема 4 фокусира вниманието върху онези важни умения и качества в интеркултурен контекст, които са ключови за осигуряване на приобщаване и равни възможности за всички, оценявайки културното многообразие. 

По този начин Тема 5 прилага подход „учене чрез игра “, за да образова ценностите на ЕС и активното гражданство, за да насърчи създаването на силно чувство за обща принадлежност. 

И накрая, чрез анализиране на различни сценарии от реалния живот в Тема 6, учителите ще подобрят способността си да идентифицират теми с мултикултурен контекст и да разработят свои собствени решения за справяне с тях.

bottom of page