top of page

Ръководство за оценка

v12h002-elpsc21-01.png.png

Какво представлява Ръководството за оценка? 

 

Съвкупност от педагогически инструменти, разработени по проект TEACHmi, който има за цел да подпомогне учителите от европейските средни училища да съставят индивидуални планове на ученици с мигрантски произход. Ръководството има за цел да подпомогне преподаването на ученици от бежански и разселени среди, особено във връзка с техните социални и емоционални нужди. Това е един от ресурсите, разработен за подпомагане на училищния персонал при работата му с ученици с мигрантски произход.

Каква е основната цел на Ръководството за оценка?

Основната цел на това ръководство е да наблюдава развитието и обучението на учениците с мигрантски произход от пристигането им до приемането в училище, както и през целия училищен живот. Това ръководство е резултат от знания, основани на инструменти, систематизиране на ресурси и ключови аспекти, идентифицирани в различни източници, от опита на учени и емпирично тестване във фокус групи и конфронтация с училищните реалности, предоставени от посещения на място в училища в Гърция и Португалия, за успешно участие на ученици с мигрантски произход в училищен живот.

Но преди това трябва да се има предвид, че доброто приобщаване в училище на новопристигнали ученици с мигрантски произход ще бъде възможно само в подходящо подготвен контекст. Първият фокус на оценката трябва да бъде насочен към училищния контекст, приоритетите на направлението, отношението на учителите, нивото на тяхната подготовка и осъзнаване на мултикултурните компетенции. По този начин училищната култура и организация е първият етап на оценка, който трябва да бъде разгледан в това ръководство (Booth & Ainscow, 2002 г.).

Само в режим на сътрудничество и синергия представеното предложение има смисъл (Kinsella & Senior, 2008).

Също така оценката трябва да отчита индикаторите за приобщаващо развитие въз основа на възприемането на създадената среда/култура, приобщаващи политики и практики от гледна точка на всички ученици. Следователно ръководството разглежда в същото време събирането на информация от ученици, които вече са започнали училище (Fernández-Archilla et al., 2020).

Съществуват 3 важни фази, а именно:

Prior Assessment
In-Class Assessment
Post Assessment
bottom of page